PÁLYÁZATI KIÍRÁS

felsőfokú oktatási intézmények hallgatóinak, tanulmányi ösztöndíjra

Csépa Községi Önkormányzat az „EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban” című pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával pályázatot hirdet

FELSŐFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓINAK,

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA

Pályázhatnak azok a csépai állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, legalább 2. féléves, a 2020/2021-es tanév I. félévében nappali tagozatos főiskolai, egyetemi hallgatók, akik kumulált tanulmányi átlaga a 2019/2020-as tanév II. félév végén legalább 4,00 volt.

Az első 3 legjobb tanulmányi átlagú hallgató 5 hónapon keresztül havi 30 ezer Ft. tanulmányi ösztöndíjban részesül.

A pályázati kiírás feltételes, az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy az irányító hatóság engedélyezze a pénzügyi fedezet átcsoportosítását. Az engedélyezés után a nyertesek visszamenőleg 2020. szeptember 01-től megkapják az ösztöndíjukat.

A pályázat benyújtása, elbírálása:

 • Benyújtási határidő: 2020. október 15. kedd 16.00 óra (postabélyegző dátuma)
 • Benyújtás módja:
 • Személyesen:

Csépa Községi Önkormányzat

5475 Csépa, Rákóczi utca 24.

 • Postai úton:

Csépa Községi Önkormányzat

5475 Csépa, Rákóczi utca 24.

A pályázati anyagot minden esetben lezárt borítékban kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Egyetemi, főiskolai tanulmányi ösztöndíj 2020/1.”

 • Elektronikusan, ügyfélkapun keresztül (Az Önkormányzat hivatali kapujának címe: Hivatali kapu: CSEPAKONK

KRID: 155544965)

 • A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
 1. a pályázati kiírás 1. számú mellékletében szereplő, hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati lap,
 2. a 2019/2020. tanév II. félévi E-index másolata, vagy kumulált tanulmányi átlagról szóló igazolás,
 3. iskolalátogatási igazolás, melyen szerepel, hogy a pályázó a 2020/2021-as tanév I. félévében nappali tagozatos hallgató és hányadik évfolyamba jár,
 4. lakcímet igazoló lakcímkártya fénymásolata,
 5. a pályázati kiírás 2. számú mellékletében szereplő, aláírt adatkezelési nyilatkozat.
 • Elbírálás menete:
 1. Formai ellenőrzés, melyben ellenőrzésre kerül:
  • minden kötelező dokumentum – hiánytalanul kitöltve – benyújtásra került-e,
  • a pályázó megfelel-e a pályázati feltételeknek.

A formailag hiányos pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlás nincs!

 1. Erősorrend felállítása:
  • A tanulmányi átlag két tizedes jegyre kerekítve kerül megállapításra,
  • A tanulmányi átlagok csökkenő sorrendje alapján kerülnek besorolásra a pályázók.
 2. Eredmény megállapítása:
  • Az első 3 legjobb tanulmányi átlagú pályázó részesül a tanulmányi ösztöndíjban.
 3. Az eredményt a Csépa Községi Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. október 20-án hagyja jóvá.

A pályázatok fogadását, döntésre való előkészítését és döntés utáni kezelését a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

A nyertes pályázók – a kifizetéshez szükséges adategyeztetést követően – havi rendszerességgel utólag, minden hónap 5-ig kapják meg ösztöndíjukat.

Csépa Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete