PÁLYÁZATI KIÍRÁS

középiskolások tanulmányi ösztöndíjára

a 2020/2021-es tanévre

Csépa Községi Önkormányzata az „EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban” című pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával pályázatot hirdet

 KÖZÉPISKOLÁSOK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA

 Pályázhatnak azok a csépai állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, legalább 2. évfolyamos, a 2020/2021-es tanévben nappali tagozatos középiskolai tanulók, akiknek tanulmányi átlaga a 2019/2020-as tanév végén legalább 3,50 volt.

Az első 8 legjobb tanulmányi átlagú hallgató 12 hónapon keresztül havi 20 ezer Ft tanulmányi ösztöndíjban részesül.

A pályázati kiírás feltételes, az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy az irányító hatóság engedélyezze a pénzügyi fedezet átcsoportosítását. Az engedélyezés után a nyertesek visszamenőleg 2020. szeptember 01-től megkapják az ösztöndíjukat.

A pályázat benyújtása, elbírálása:

 • Benyújtási határidő: 2020. október 15. kedd 16.00 óra (postabélyegző dátuma)
 • Benyújtás módja:
 • Személyesen:

Csépa Községi Önkormányzat

5475 Csépa, Rákóczi utca 24.

Postai úton:

Csépa Községi Önkormányzat

5475 Csépa, Rákóczi utca 24.

A pályázati anyagot minden esetben lezárt borítékban kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Középiskolások tanulmányi ösztöndíja 2020/2.”

 • Elektronikusan, ügyfélkapun keresztül (Az Önkormányzat hivatali kapujának címe: Hivatali kapu: CSEPAKONK

KRID: 155544965 )

 • A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
 1. a pályázati kiírás 1. számú mellékletében szereplő, hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati lap,
 2. a 2019/2020. tanév végi bizonyítvány fénymásolata,
 3. eredeti iskolalátogatási igazolás, melyen szerepel, hogy a pályázó a 2020/2021-as tanévben nappali tagozatos hallgató és hányadik évfolyamba jár,
 4. lakcímet igazoló lakcímkártya fénymásolata,
 5. a pályázati kiírás 2. számú mellékletében szereplő, aláírt adatkezelési nyilatkozat
 • Elbírálás menete:
 1. Formai ellenőrzés, melyben ellenőrzésre kerül:
  • minden kötelező dokumentum – hiánytalanul kitöltve – benyújtásra került-e,
  • a pályázó megfelel-e a pályázati feltételeknek.

A formailag hiányos pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlás nincs!

 1. Erősorrend felállítása:
  • A tanulmányi átlag két tizedes jegyre kerekítve kerül megállapításra,
  • A tanulmányi átlagok csökkenő sorrendje alapján kerülnek besorolásra a pályázók.
 2. Eredmény megállapítása:
  • Az első 8 legjobb tanulmányi átlagú pályázó részesül a tanulmányi ösztöndíjban.
 3. Az eredményt a Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. október 20-án hagyja jóvá.

 A pályázatok fogadását, döntésre való előkészítését és döntés utáni kezelését a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

A nyertes pályázók – a kifizetéshez szükséges adategyeztetést követően – havi rendszerességgel, minden hónap 5-ig kapják meg ösztöndíjukat.

Csépa Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete